2016. december 5-én benyújtották az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló T/13159. számú törvényjavaslatot az Országgyűlés elé. A társasági adózást tekintve a javaslat legnagyobb horderejű módosítása – a médiahírekben már megjelent – egységes 9%-os adókulcs bevezetése. A korábbi sávos adómérték eltörlése nem pusztán azzal jár, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek [Tao. tv.] az erre vonatkozó 19. §-a módosul, hanem további – például – az adómérték alapulvételével meghatározott kedvezmények módosítása is szükségessé vált. Mindemellett a „9%-os csomag” más érdemi módosításokat is beiktat a Tao. tv-be. A társasági adózást érintő legfontosabb, elfogadás előtt álló rendelkezések az alábbiak.

Az adómérték változása és annak hatása egyes következő időszaki adóelőlegekre

2017-től tehát a társasági adó mértéke 9%-ra csökken, amely minden adózóra – az adóalap összegétől függetlenül – irányadó. Mivel a változás a következő adóévtől hatályos, ezért a 2016-os adóévről – általános esetben 2017. május 31-éig – benyújtandó (1629 jelű) elszámoló bevallásban még természetesen a 10/19%-os adómérték figyelembevételével kell levezetni az adókötelezettséget.

Az új adómérték hatályba lépésére tekintettel speciális szabályok vonatkoznak a 2017. adóév első félévére már bevallott, illetve a 2017. adóév második és a 2018. adóév első félévére a 1629 jelű nyomtatványban bevallandó adóelőleg meghatározására. A 2017. adóév első félévére vonatkozó adóelőleget az adózó általános esetben a 2016. május 31-éig benyújtott 1529 jelű nyomtatványban már bevallotta, természetesen abban a 10/19%-os adómérték figyelembevételével határozta meg a fizetendő adóelőleg összegét.

Annak érdekében, hogy az adómérték csökkenésre tekintettel a 2015-ben 500 millió forintot meghaladó összegű adóalappal rendelkező adózóknak ne kelljen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [Art.] 42. § (2) bekezdése szerinti adóelőleg-mérséklési kérelmet benyújtaniuk, az adóhatóság valamennyi érintett adózónak újraszámolja a 2017. adóév első félévére vonatkozó adóelőlegét és erről az adózókat – általános esetben – 2017. január 15-éig határozatban értesíti [Tao. tv. 29/A. § (51) bekezdés]. Az újraszámított adóelőleget a következők szerint kell meghatározni:

2017. adóév első félévére eső adóelőleg =[(2015. adóévi fizetendő adó x 9/19) + 20 MFt]/2

Ha például az adózó 2015. évi adóalapja 800 MFt, a fizetendő adója (Az egyszerűség kedvéért adókedvezménnyel, beszámított adóval nem számolunk, ezért a számított adó megegyezik a fizetendő adóval.) a sávos adókulcsok alapján 107 MFt (500 MFt x 10% + 300 MFt x 19 %) volt, ezt az összeget vallotta be adóelőlegként a 2016. július 1-jétől 2017. június 30-áig eső időszakra; ennek a fele, vagyis 53,5 MFt esik a 2017. adóév első félévére. Az adózónak a 2017. első félévére eső újraszámított előlege [(107 MFt x 9/19) + 20 MFt]/2 = 35,34 MFt lesz. Ez az összeg tulajdonképpen nagyjából azonos az „eredeti” 800 MFt-os adóalapra vetített 9%-os adómértékkel meghatározott összeg felével [(800 MFt x 9%)/2 = 36 MFt].

A beiktatandó új szabály tehát arra szolgál, hogy hasonló helyzetbe hozza az adózót, mintha a 2017. adóév első félévére eső adóelőleget is már a 9%-os adómértékkel határozta volna meg.

A Tao. tv. 29/A. § (52) bekezdésébe beiktatandó új átmeneti rendelkezés a 2017. adóév második és a 2018. adóév első félévére vonatkozó adóelőleg megállapítására ír elő speciális szabályt. E szerint a fizetendő adóelőleg meghatározásakor a 1629 jelű bevallásban levezetett adóalapra már a 9%-os adókulcsot kell rávetíteni, ez az összeg („9%-os kulcs alapján meghatározott számított adó”) csökkenthető az adókedvezmények – e korláthoz igazított – összegével.

Lényeges eltérés, hogy a 2017. adóév első félévére eső adóelőlegek újraszámolása „csak” azokat az adózókat érinti, amelyeknek 2015. adóévben a fizetendő adójuk az 500 millió forintot meghaladta, a 2017. adóév második és a 2018. adóév első félévére vonatkozó speciális szabály bármely előleg-megállapításra köteles társasági adóalanyt érinti.

További módosítások

Az adókulcs módosítás több olyan rendelkezést érint a Tao. tv-ben, ahol valamely összeg meghatározása az alkalmazott adómértéktől függ.

Így például módosul a kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összegének meghatározása is. Az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások, látvány-csapatsportok támogatása esetén a kiegészítő (sportfejlesztési) támogatást a 2017-től adott támogatások vonatkozásában a 9%-os adókulcs alapulvételével kell meghatározni, annak minimális összege tehát a támogatás 75%-ának 9%-a (összességében legalább a teljes támogatás 6,75%-a). A kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összege a továbbiakban is növeli az adózás előtti eredményt, viszont az adómérték csökkenéséből adódóan kisebb lesz a növelő tétel összege, vagyis emelkedik az elérhető adómegtakarítás. A sávos adókulcsok megszüntetése miatt kiüresedik a pótlólagos kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás intézménye, így a 2017-es adóévtől – a kapcsolódó átmeneti rendelkezésre figyelemmel – kivezetésre kerül a Tao. tv. rendszeréből.

Az adókedvezmények kapcsán várható érdemi változás, hogy meghosszabbodik egyes adókedvezmények érvényesíthetőségének időtartama. Az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások, látvány-csapatsportok támogatása esetén az adókedvezmény a támogatás adóévében és az azt követő 8 adóévben (tehát mindösszesen 9 adóévben a jelenlegi 7 adóév helyett) vehető igénybe. A sportcélú adókedvezmény kapcsán e szabály visszamenőleges hatállyal lép életbe, valamennyi, 2011. óta adott támogatásra alkalmazható. A fejlesztési adókedvezmény érvényesíthetőségének időkorlátja 12 évre nő a 2016. december 31-e után benyújtott bejelentések, kérelmek alapján megvalósított beruházások tekintetében.

A 2016. évi CXXV. törvény („őszi adócsomag”) által beiktatott 2017-től hatályos új adózás előtti eredményt csökkentő tétel, a korai fázisú vállalkozásokba történő befektetés kedvezményének szabályai várhatóan még a hatályba lépés előtt módosulnak (Lásd korábbi cikkünkben – a Szerk.). A módosítások a részesedésszerzésre (tőkeemelésre) tekintettel igénybe vehető adóalap-kedvezmény összegét érintik. Annak mértéke a bekerülési érték (bekerülési érték növekmény) háromszorosa, de legfeljebb adóévente 20 millió forint lehet. A már kihirdetett őszi adócsomagban foglalt szabályokhoz képest tehát nő a kedvezmény összege, hiszen a részesedés bekerülési értékének 1,5-szeres, illetve 2,5-szeres helyett 3-szoros összegével csökkenthető az adózás előtti eredmény. A maximális korlátok változatlanok maradnak, tehát a 4 adóévben igénybe vett teljes kedvezmény nem haladhatja meg a 80 millió forintot [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés m) pont].

A „9%-os csomag” várhatóan további pontosításokat is eszközöl a Tao. tv. rendszerében. Ilyenként említhető a progresszív mentesítés megszüntetése. A progresszív adókulcsok megszüntetésével a Tao. tv. 28. § (2) bekezdésében foglalt progresszív mentesítést előíró szabály kiüresedik, a Tao. tv. említett rendelkezése „visszatér” a teljes mentesítés módszeréhez (feltéve, hogy az érintett egyezmény alapján a mentesítés módszerét kell alkalmazni az adott jövedelem vonatkozásában).